Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

16:23
5601 53f2 390
Reposted fromsoftboi softboi

May 23 2019

20:28
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viacalvados calvados
20:27
2935 39c7 390
Reposted fromnutt nutt viasucznik sucznik
20:23
3161 0de8 390
Reposted fromgrandma grandma viajethra jethra

May 22 2019

20:29
2115 e801 390
Reposted fromfeegloo feegloo

March 22 2019

16:22
7317 5dee 390
Reposted fromTamahl Tamahl viasober sober
16:01
6691 94fe 390
Reposted fromzciach zciach viasober sober

February 23 2019

12:50
8887 c9e2 390

February 14 2019

22:41
8346 5138 390
ha!
Reposted fromoelsen oelsen

February 10 2019

21:35
Reposted fromDennkost Dennkost

February 02 2019

10:24
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasgrialux3 sgrialux3

January 31 2019

18:50
0139 6f26 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaschrodingersdog schrodingersdog

October 28 2018

18:05
0489 c369 390
Reposted fromPoranny Poranny viainaya inaya

October 26 2018

19:51
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viaflickofthewrist flickofthewrist
19:51
3514 6213 390
Reposted fromshampain shampain viapl pl

October 18 2018

20:27

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viahaber haber

October 13 2018

16:39
3024 0511 390
Reposted fromoll oll

October 12 2018

21:22
1878 ce4f 390
Reposted fromyikes yikes viaTehawanka Tehawanka
21:03
5473 4270
Reposted fromfungi fungi viapetro petro

October 01 2018

17:47
4408 5b5f 390
Reposted fromsoSad soSad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl