Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

19:42
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk

July 04 2018

20:27
7168 8f89 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSaper300 Saper300
19:34

June 30 2018

16:58
2489 7e7d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabrzoskvinia brzoskvinia

June 22 2018

17:20

June 20 2018

17:35
1029 0914 390
Reposted fromesthrelle esthrelle

June 13 2018

19:57
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaoutoflove outoflove
19:57
4137 25e0 390
Reposted fromneon neon
19:37
9654 5597 390
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic

June 12 2018

17:41
Reposted fromherrkammer herrkammer

May 30 2018

21:10
7275 590c 390
Reposted fromSanderski Sanderski viawujcioBat wujcioBat
21:05
19:48
Reposted fromDennkost Dennkost

May 29 2018

20:09
4946 897e 390
raczej nie
Reposted frompankamien pankamien

May 21 2018

19:48
7770 5b20 390
Reposted frompicoviny picoviny

May 15 2018

17:16

May 13 2018

21:20
5292 92be 390
Reposted fromfungi fungi viastrzepy strzepy
21:16
5506 bf8c 390
Reposted fromcontigo contigo viahormeza hormeza

April 25 2018

20:03

April 23 2018

20:43
8184 724a 390
Reposted frompunisher punisher viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl