Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

16:56
5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu viaDorin11 Dorin11

July 18 2017

20:43

July 13 2017

19:29
5723 664a
Reposted frombruxa bruxa viaBadukBo BadukBo

July 09 2017

10:24
0070 6e9b 390
bitches love cake
Reposted fromvolldost volldost viaisno isno
10:09

July 07 2017

17:28
7224 f1ff 390
Reposted fromfitguru fitguru

July 01 2017

17:58
3019 fbde 390
17:50
0188 7bfc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrainakredek krainakredek
16:52
1536 4cdc 390
pani Karolino!?
Reposted frompankamien pankamien viatymka tymka

June 30 2017

19:32
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viasober sober
18:48
0504 16be 390
Reposted fromIzzabel Izzabel viakrainakredek krainakredek

June 28 2017

19:15
8394 23e4 390
placek z sadu.

June 13 2017

18:21
18:20
0742 e405 390

Salad days, Stephanie Sarley

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET vianoisetales noisetales
17:17
7825 58ea 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaxal xal
17:14
1679 063e 390
Reposted fromkaiee kaiee viasl420 sl420
17:06
Reposted fromteijakool teijakool vialefu lefu
17:05
7108 1495 390
Reposted fromverronique verronique viageralt geralt

May 31 2017

16:28
How QR Code works
Reposted fromsniegowy sniegowy viakrolfasolek krolfasolek

May 30 2017

15:43
6265 70f9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl