Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

16:58
Reposted fromjohn-d john-d viakhabarakh khabarakh

March 29 2020

09:27
09:25
8030 2622 390
Reposted fromnutt nutt viasoundaddicted soundaddicted

March 28 2020

15:13
0438 c576 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaschaaf schaaf
14:09
7180 dde8 390
Reposted fromstroschek stroschek viaxnothumanalall xnothumanalall

March 26 2020

22:41
7941 34db 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viaaperture aperture

March 18 2020

18:18
2044 ae47 390
Reposted fromstroschek stroschek

March 15 2020

16:51
11:42
Reposted fromFlau Flau viamrpaf mrpaf
11:33
Czeka Was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało.
— Zbigniew Herbert // List do studentów PWST
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

March 14 2020

12:28
8000 2938 390
Reposted fromtgs tgs viaKryptonite Kryptonite

March 13 2020

20:45
2647 db44 390
Reposted fromyannim yannim
18:01
2390 e154 390
Reposted fromtfu tfu
17:52
1704 260f 390
Reposted fromTamahl Tamahl viasucznik sucznik
17:50
Reposted fromthetemple thetemple viasucznik sucznik

March 10 2020

17:25

February 26 2020

19:29
2916 152c 390
Reposted frommangoe mangoe viakot kot

February 24 2020

21:23
3632 dbce 390

February 18 2020

17:49
1353 83ce 390
Reposted fromsober sober

February 07 2020

20:23
5503 c7dd 390
Reposted fromzciach zciach viaBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl